ดอกหญ้า

ดอกหญ้า สิ่งปลอมปนจากข้าวเปลือก ไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ ราคา 6 บาท ต่อ กก.