top of page

สินค้า/บริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของโรงสีคือ ข้าวขาว และข้าวนึ่ง แต่กระบวนการสีข้าวนั้น เป็นกระบวนการที่ผ่านการทำงานของเครื่องจักรหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็มี เศษจากการผลิตออกมา และมีการนำไปใช้ในอุตสาหรกรรม และเกษตรกรรมอื่นๆ มากมาย โดยโรงสีขุนศรี ได้ทำการแยกเศษจากการผลิตเหล่านั้น มาจำหน่ายแยกกับผลิตภัณฑ์หลักของเราด้วย

bottom of page