top of page

เกี่ยวกับ โรงสีขุนศรี

โรงสีขุนศรี ก่อตั้งครั้งแรกด้วยนายบุญเสียง สุขศิริ ในปี พ.ศ. 2501 เพื่อรับจ้างสีข้าวจากชาวนา ในบริเวณอำเภอไทรน้อย และอำเภอใกล้เคียง ด้วยความใกล้ชิดกับชาวนา และความซื่อตรงในการทำงาน จนได้รับความไว้วางในจากชาวบ้านในการรับซื้อข้าว ต่อมาจึงได้ทำการขยายกิจการ และพื้นที่โรงงานจนสามารถรับซื้อข้าวจากชาวนาเพื่อนำมาสี และขายต่อให้กับผู้ส่งออก

โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินการ โรงสีขุนศรี ได้ซื้อขายด้วยความสุจริต และมีความสัมพันธ์กับชาวนา คู่ค้ามาตลอด ด้วยคำสั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่น เราจึงยึดถือมาเสมอว่าชาวนา คือผู้มีพระคุณกับเราที่ทำให้เราได้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นมาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงสีขุนศรี ได้ทำการขยายกิจการ ออกมาจนได้มีการสร้างคลังสินค้าเพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือก/ข้าวสาร ขนาดใหญ่ และยังมีกิจการโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพิ่มเติม นอกจากนั้นเรายังพัฒนากระบวนการผลิตตลอดเพื่อรักษา และพัฒนาคุณภาพข้าวสารที่ผลิตออกมาให้ตรงตามความต้องการของคู่ค้าต่างประเทศ

สุดท้าย เนื่องจากกระแสความต้องการทางด้านเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น และมีผลิตภัณฑ์จากข้าวที่เหลือจากระบบการผลิต เช่น แกลบ, แกลบเผา, รำ เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่ม เรายังได้เพิ่มเติมระบบการบรรจุ และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตรเหล่านี้ทั้งแบบปลีก และส่ง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเพิ่มด้วย

bottom of page